HomeVerklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke stap die een vereniging moet nemen om een veilig sportklimaat te creëren, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor haar kaderleden. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel. Wanneer verenigingen een VOG aanvragen van iedereen die actief is binnen de vereniging, geeft dit meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitvoeren.

Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar, opnieuw te laten aanvragen. Daarnaast raden wij aan om een referentie op te vragen van een club waar het kaderlid eerder actief was. Door dit als vast gegeven te benoemen in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt voorkomen dat een trainer het verplicht aanvragen van een VOG als een persoonlijk blijk van wantrouwen opvat.

Wij adviseren verenigingen om alle kaderleden die rechtstreeks met jeugdleden en/of kwetsbare doelgroepen te maken hebben een VOG te laten aanvragen. Via de website van NOC*NSF is alle informatie rondom een VOG en het aanvragen daarvan beschikbaar.

Vraag eenvoudig een gratis VOG aan in 6 stappen

 1. Meld je vereniging aan op www.gratisvog.nl
  Voer de gegevens van je vereniging in. Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling moet de vereniging preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk aannamebeleid voor vrijwilligers en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een vereniging toe te laten tot de regeling, of te weigeren. Uiterlijk 8 weken na je aanvraag ontvang je hierover bericht.
 2. Vraag e-Herkenning 2 aan
  Mag jouw vereniging gebruik maken van de regeling? Dan vraag je eHerkenning 2 aan. Voor de VOG-aanvraag is minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2nodig . Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de kosten variëren van €0 – €20 per jaar.
 3. Informeer de vrijwilligers
  Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in een functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
 4. VOG klaarzetten
  Via de link zet je de aanvraag in gang. Je geeft aan waarop iemand gescreend moet worden: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en akkoord te geven.
 5. De vrijwilliger vult het formulier in
  Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.
 6. VOG inleveren bij de vereniging
  De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club. De vereniging controleert of de VOG echt is en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft. De vrijwilliger krijgt het origineel terug.

Een VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd via de gemeente of digitaal, zonder bevestiging dat jouw vereniging gebruik mag maken van de regeling!

Om mee te doen aan de gratis regeling moet de vereniging aantonen dat zij gedragsregels heeft opgesteld en dat er een aannamebeleid is voor vrijwilligers. Maar je kunt als vereniging nog meer doen aan preventie. Zo kun je bijvoorbeeld bij het aanstellen van trainers en coaches referenties opvragen en kun je in het register met sporttuchtuitspraken nagaan of iemand een veroordeling heeft. Ook het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP)bij wie leden, ouders of vrijwilligers terecht kunnen met hun zorg of verhaal, is een belangrijk preventiemiddel. Maak je beleid bekend op de website van je vereniging. Zo ziet iedereen dat er bij jullie goed wordt opgelet.

Heeft jouw vereniging het preventiebeleid nog niet op orde?

Het NOC*NSF heeft een stappenplan waarmee je kunt werken aan de sociale veiligheid binnen jouw vereniging. Deze stappen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Met een aantal acties kun je jouw organisatie al een stuk veiliger maken. Wat sociale veiligheid in de sport inhoudt en welke rol VOG’s hierbij spelen, kun je zien in dit filmpje.

 1. Ken de achtergrond van jouw vrijwilligers door een gratis VOG aan te vragen en referentiechecks te doen bij vorige verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest
 2. Zorg voor duidelijke gedragsregels waar jouw leden zich aan moeten houden en dat deze bekent zijn bij alle leden. Zo kun je elkaar daarop aanspreken.
 3. Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon, zodat leden hun ervaringen kunnen delen als er toch iets gebeurt.

 

Als jouw werk wil maken van sociale veiligheid op de vereniging, waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is, vraag dan een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject aan.

Een inspiratiesessie sociale veiligheid is voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen. Tijdens deze sessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat is gebleken uit onderzoek? Er worden voorbeelden gegeven van maatregelen die getroffen kunnen en moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waar is de vereniging verantwoordelijk voor? Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling. Een inspiratiesessie neemt gemiddeld 60 à 75 minuten aan tijd in beslag, is gratis en kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl.

Als bestuur kun je een beroep doen op de expert poule (gratis) VOG-regeling. Jouw bestuur wordt dan door een expert bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat jouw vereniging voor de gratis VOG regeling in aanmerking komt. Je kunt na afloop van dit traject voor de vrijwilligers die binnen jouw vereniging met kwetsbare groepen werken gratis VOG’s klaarzetten. Het high-5 stappenplan vormt de leidraad binnen dit verenigingstraject. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten want daar wordt ook bij stilgestaan gedurende het traject. Het verenigingstraject Sociale Veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen. Een verenigingstraject beslaat gemiddeld 15 uur aan begeleiding en kost niets. Tijdens een intakegesprek wordt in gezamenlijkheid de route en inzet van expert (gratis) VOG bepaald. Een verenigingstraject kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl.

Webinar Regeling gratis VOG

Screeningsautoriteit Justis hield op donderdag 24 juni een gratis webinar over de Regeling Gratis VOG om meer te weten te komen over de Verklaring Omtrent het Gedrag. Tijdens de webinar werd antwoord gegeven op vragen zoals:

 • Waarom is het screenen van vrijwilligers belangrijk?
 • Hoe kan het screenen van vrijwilligers bijdragen aan een veilige vereniging of organisatie?
 • Wat is de Regeling Gratis VOG?
 • Waar kijkt Justis eigenlijk naar bij de VOG-screening?
 • Welke justitiële gegevens worden betrokken?
 • Welke bronnen worden geraadpleegd?
 • Wat is de terugkijktermijn?
 • Hoe ziet de procedure eruit?
 • Hoe weet u of de VOG echt is?

De webinar is terug te kijken via deze link. De link kun je het beste in Google Chrome openen. Het benodigde wachtwoord is: Justisw3

Handige linkjes

0
YOUR CART
 • No products in the cart.