HomeInnovatiebudget voor maatschappelijke ideeën uit het veld 

Innovatiebudget voor maatschappelijke ideeën uit het veld 

Heel Haarlemmermeer gezond en actief, dat is waar we naar streven. We hebben in Haarlemmermeer van verschillende kanten hier de afgelopen jaren onze schouders onder gezet en met succes. Onze inwoners behoren tot de koplopers van het land wat betreft het ervaren van een goede gezondheid en het aantal leden bij sportverenigingen. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om de volgende stap te maken roepen we jouw hulp is. Er zijn in Haarlemmermeer nog altijd groepen inwoners die te weinig bewegen of helaas geen goede gezondheid ervaren. Dit is eveneens de lastigste groep om te activeren en enthousiasmeren. We zijn op zoek naar goede ideeën en partners om deze groepen alsnog te bereiken en hier verandering in te brengen.

Haarlemmermeerse Sportakkoord zoekt goede ideeën uit het veld

De eerste stap hierin is gezet: het Haarlemmermeerse Sportakkoord is vorig jaar afgesloten. Het Rijk staat achter dit akkoord en ondersteunt onze doelstelling met een financiële bijdrage en ondersteuning op het gebied van kennis. Hierdoor kunnen we nóg een extra stap zetten. Voor deze extra stap zetten we in op vernieuwing, met goede ideeën vanuit partijen in het veld zelf. Want bij sportaanbieders en maatschappelijke organisaties zit veel expertise, creativiteit en ondernemerschap, die mogelijk nu nog te weinig wordt benut. Of misschien zijn de plannen er wel maar mist er net een beetje cofinanciering of een extra partner.

Win een innovatiebudget met jouw idee

Om hier verandering in te brengen starten we een innovatiebudget, waarmee nieuwe projecten opgezet kunnen worden en kennis gebundeld kan worden. Met dit innovatiebudget ondersteunen we projecten die, niet-bewegers en inwoners die geen goede gezondheid ervaren, verleiden tot een actievere en gezonder leven. We dagen jou uit om je krachten te bundelen en te experimenteren met de inzet van sport en bewegen. Daarbij kan gedacht worden aan dagbesteding, participatie van kwetsbare groepen, werkervaringstrajecten, re-integratie, leefbaarheid, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding of criminaliteitspreventie, maar er zijn nog veel meer invalshoeken te verzinnen. Bij gebleken succes kopiëren we initiatieven in de toekomst op andere plekken in de gemeente, en misschien zelfs wel daarbuiten, om ook daar successen te boeken.

Bekijk hieronder enkele mooie praktijkvoorbeelden ter inspiratie:

Doelstellingen

 • Verbeteren van de beweegparticipatie en het vergroten van het aantal inwoners die een positieve gezondheid ervaren
 • Stimuleren van samenwerking tussen beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties;
 • Verkrijgen van inzicht in concrete mogelijkheden om sport en bewegen te verbinden aan maatschappelijke doelen en uitdagingen.

Voorwaarden

 • Bewegen moet als middel ingezet worden om een maatschappelijk doel te bereiken;
 • Het project moet leiden tot een langdurig positief effect op de beweegparticipatie en de ervaren gezondheid;
 • Betrokkenheid en samenwerking van ten minste 1 beweegbieder en 1 maatschappelijke organisatie. Een groter aantal partners wordt gezien als een plus;
 • Het project dient door de aanvragers zelf uitgevoerd te worden;
 • We gaan uit van een cofinanciering, waardoor niet het gehele project leunt op de financiering vanuit dit innovatiebudget;
 • De voorkeur gaat uit naar projecten waar grotere groepen aan deel kunnen nemen;
 • Het project moet bij gebleken succes herhaald kunnen worden op een andere locatie;
 • Het project kan in het eerste jaar op steun uit het Haarlemmermeerse Sportakkoord rekenen, maar de jaren erna dient het project (nagenoeg) kostendekkend te zijn.
 • We hebben specifieke aandacht voor de volgende groepen:
  • Kinderen < 6 jaar
  • Jong volwassenen (30-45 jaar)
  • Ouderen
  • Chronisch zieken
  • Lage SES

Kopgroep innovatiebudget voor maatschappelijke sportideeën uit het veld

De kopgroep kan binnen het eigen netwerk partijen enthousiasmeren en ingangen benutten om initiatieven optimaal tot ontplooiing te laten komen. De kopgroep richt zich verder op het initiëren van contacten, faciliteren van bijeenkomsten en verspreiden van de voortgang en resultaten. De kopgroep bestaat uit:

 • Lisanne de Roever: Topsportcoördinator Topsport Haarlemmermeer en verenigingsondersteuner Team Sportservice
 • Egbert de Jong: Directeur Montessori Vereniging Haarlemmermeer
 • Beau Kattenberg: Sport en beweegcoach Stichting Maatvast
 • Rick Lind: Medewerker Sociaal Domein Sportfondsen

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Lisanne de Roever via email.

Het indienen van een nieuw idee is op dit moment niet mogelijk.

0
YOUR CART
 • No products in the cart.