HomeAlgemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden Sport en Speluitleen Stichting Sportservice Noord-Holland

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 17 mei 2021.

 

Artikel 1 Definities

Verhuurder: Stichting Sportservice Noord-Holland met KvK-nummer 41225270 (hierna: “Team Sportservice”).

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de overeenkomst sluit.

Overeenkomst: de tussen verhuurder en huurder aangegane huurovereenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (hierna: “de overeenkomst”);

Materialen: een of meerdere sport en spelartikelen die door Team Sportservice worden verhuurd aan de huurder.

Gebruiker: een ieder die gebruik maakt van de materialen vanaf het moment van afgifte door verhuurder aan de huurder.

 Nieuwwaarde : de nieuwprijs van de materialenonform de door de leverancier(s) van Teams Sportservice gehanteerde prijslijst(en) per schadedatum of datum van vermissing.

Webshop: de website waarop de huurder materialen kan huren van Team Sportservice.

Artikel 2 Duur en betaling  

 • De materialen worden verhuurd per dag tegen de huurprijs zoals vermeld op de website (of anderszins schriftelijk is overeengekomen) (hierna: ‘de huurprijs’). De huurprijs is berekend op basis van een uitleenperiode van 24 uur per artikel.
 • De totale huurprijs dient door huurder vooraf via Ideal te worden betaald.

Artikel 3 Reserveren

Reservering van de materialen (hierna: ‘de reservering’) vindt plaats via de webshop.

Artikel  4 Annulering

 • Een annulering van de reservering door de huurder dient schriftelijk (per email) te geschieden.
 • In geval van een annulering van de reservering door de huurder tot 48 uur voor de gereserveerde datum brengt Team Sportservice geen annuleringskosten in rekening. Huurder ontvang een restitutie van 100 % van het al betaalde bedrag.
 • In geval van een annulering van de reservering vanaf 48 uur tot en met de dag van de gereserveerde datum brengt Team Sportservice 25% van de totale huurprijs in rekening. Huurder ontvangt een restitutie van 75% van het al betaalde bedrag.
 • In geval dat huurder de materialen niet ophaalt op de gereserveerde datum (“no show”), brengt Team Sportservice 100% van de totale huurprijs in rekening, huurder ontvangt derhalve geen restitutie van het al betaalde bedrag.

 

Artikel 5 Ophalen en terugbezorgen van de materialen

 • Het ophalen en terugbezorgen van de materialen geschiedt door de huurder. Afgifte van de materialen vindt enkel plaats nadat de huurder heeft getekend voor ontvangst. Vanaf het moment van afgifte is de huurder verantwoordelijk voor de materialen. Hieronder valt tevens het door huurder zelf in- en uitladen van de materialen.
 • Huurder dient te beschikken over een vervoermiddel geschikt voor het vervoeren van de gehuurde materialen. In het geval dat een geschikt voertuig ontbreekt (er bestaat een kans dat de materialen in het vervoersmiddel beschadigd kunnen worden) heeft Team Sportservice het recht de afgifte van de materialen aan huurder te weigeren. Sportservice is in dat geval gerechtigd 25% van de totale huurprijs bij huurder in rekening te brengen. Huurder ontvangt een restitutie van 75% van het al betaalde bedrag.
 • De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de materialen te controleren of de materialen beantwoorden aan de reservering en huurder dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, aan Team Sportservice te berichten. De materialen worden enkel afgegeven aan personen van 18 jaar en ouder en zij dienen zich desgevraagd te kunnen legitimeren middels een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.
 • De materialen worden door huurder opgehaald en teruggebracht op de daartoe afgesproken dag en tijdstip. Indien huurder de materialen niet tijdig retourneert, is Team Sportservice gerechtigd de huurprijs bij huurder in rekening te brengen over de periode dat huurder te laat is met het retourneren van de materialen.
 • De materialen worden door Team Sportservice schoon en gebruiksklaar aan huurder geleverd. Huurder dient de materialen schoon en droog aan Team Sportservice te retourneren.

Artikel 6 Gebruik van de materialen

 • Huurder mag de materialen uitsluitend gebruiken voor activiteiten zonder winstoogmerk.
 • Het is aan huurder verboden om de materialen hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.
 • Huurder dient alle door Team Sportservice mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig) gebruik van de ter beschikking gestelde materialen op te volgen. Huurder is verplicht kennis te nemen van de geldende instructies voor het gebruik van de materialen.
 • Huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de materialen.
 • Ingeval van huur van materialen waarbij Team Sportservice middels het inzetten van een instructeur tevens het toezicht op het gebruik van de materialen verzorgt, is Team Sportservice gerechtigd het gebruik van de materialen onmiddellijk te stoppen wanneer blijkt dat de veiligheidsregels niet (meer) kunnen worden nageleefd. Dit naar inzicht van de instructeur van Team Sportservice en zonder recht op vergoeding aan huurder.

Artikel 7 Schade of vermissing van materiaal

 • Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan het retourneren van de materialen, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere andere vorm van kwaliteitsvermindering van de materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan Team Sportservice te vergoeden.
 • De huurder is verplicht elk verlies, beschadiging, breuk en iedere andere vorm van kwaliteitsvermindering van de materialen onmiddellijk te melden aan Team Sportservice op het moment van inleveren. Verlies, beschadiging, breuk of enige andere kwaliteitsvermindering van de materialen wordt door Team Sportservice bij inname van de materialen vastgesteld. Deze vaststelling door Team Sportservice is voor partijen bindend. Verloren, vermiste of door beschadiging onbruikbare materialen worden door de huurder vergoed tegen nieuwwaarde en middels een factuur in rekening gebracht.
 • Indien de materialen beschadigd en/of incompleet door huurder worden ingeleverd, worden de materiaal- en/of herstelkosten aan huurder, middels een factuur bij huurder inrekening gebracht.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • Team Sportservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade die direct of indirect verband houdt met het vervoer of gebruik van de materialen door huurder.
 • Huurder vrijwaart Team Sportservice voor enige aanspraken van derden (inbegrepen gebruikers) op vergoeding voor letsel of schade die direct of indirect voortvloeien uit het vervoer en/of gebruik van de materialen.
 • Enige in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade en/of letsel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Team Sportservice en indien en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloogd mocht zijn.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In geval van een geschil zullen huurder en Team Sportservice eerst trachten onder leiding van een door hen gezamenlijk aan te wijzen mediator zelf tot een oplossing te komen (minnelijke schikking).
 • Alle geschillen die niet door minnelijke schikking kunnen worden opgelost, zullen aan de bevoegde rechtbank in Nederland worden voorgelegd.

Artikel 10 Overige bepalingen

 • Mogelijke ongeldigheid van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.
 • Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden in strijd is met het toepasselijk recht dan zal die specifieke bepaling worden vervangen door een gelijke wettelijk toelaatbare bepaling.

Artikel 11 Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 17 mei 2021 onder nummer 41225270.

0
YOUR CART
 • No products in the cart.