HomeNieuwsVanaf 1 juli 2021: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Vanaf 1 juli 2021: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Hoe voorkom je dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer of misbruik van posities? Met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is vanaf 1 juli 2021 van kracht. Doel van de WBTR is om de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van bestuurders nadrukkelijk in statuten te verankeren. Veel van de zaken die met deze wet geregeld worden, zijn op zich logisch, maar niet altijd duidelijk in statuten verwoord.

Enkele voorbeelden in de WBTR:

  1. Wettelijk wordt vastgelegd dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de rechtspersoon.
  2. Een bestuurder moet altijd in het belang van de organisatie denken en handelen. Wettelijk wordt vastgelegd dat een bestuurder niet mag meedoen aan de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
  3. Voor het geval het bestuur tijdelijk (in vakjargon: belet) of definitief (in vakjargon: ontstentenis) niet in zijn taken kan voorzien, moeten de statuten een regeling bevatten, zodat de bestuurstaak toch kan worden uitgeoefend.
  4. Bij niet-commerciële aanbieders was geen wettelijke grondslag om bestuurders en commissarissen aansprakelijk te houden op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur of kennelijk onbehoorlijk toezicht in geval van faillissement. Die aansprakelijkheidsgrondslag wordt met deze wet voor bestuurders en commissarissen van de niet-commerciële sportaanbieders geïntroduceerd. Het is vaste rechtspraak dat onder kennelijk onbehoorlijk bestuur moet worden verstaan dat geen redelijk handelend bestuurder of commissaris in dezelfde omstandigheden had gehandeld zoals de aansprakelijkgestelde bestuurder of commissaris heeft gedaan.

Ondersteuning en informatie vanuit sportbonden

Allereerst is het goed om bij je eigen bond te informeren hoe deze de verenigingen ondersteunt. Dit kan per bond verschillen. Veel bonden hebben nuttige informatie over de WBTR en bieden verenigingen modelstatuten aan. Via de links vindt je informatie van enkele grote bonden:

Ondersteuning en informatie vanuit overige organisaties

Een overzicht van de beschikbare informatie en ondersteuning:

  1. De IVBB/De Nederlandse Associatie biedt de website WBTR: overzichtelijke informatie, met onder andere ook het stappenplan voor verenigingen
  2. Service Organisatie Nederland Sport i.s.m. stichting Vereniging & Recht biedt een overzichtelijk document gemaakt, waarin ook een stappenplan is opgenomen en een behoeftetest bestuurdersaansprakelijkheid
  3. Zeker in Sport biedt een aanbod voor (collectieve) bestuurdersaansprakelijkheid