HomeDisclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De beheerder van deze website is:

Stichting Sportservice Nederland  (“Sportservice”)
Florapark 11
2012 HK Haarlem

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie, kan Sportservice niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. Sportservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de website, uw gebruik van informatie op deze website, de (on)bereikbaarheid van de website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van de leidinggevenden) van Sportservice. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail zodat we dit zouden kunnen verhelpen.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Sportservice staan links van derden. Sportservice is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Sportservice niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken/intellectueel eigendom

Alle eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Sportservice en/of haar (eventuele) licentiegevers. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportservice worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).

Privacy Statement

U kunt het Privacy Statement van Sportservice raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop Sportservice persoonsgegevens gebruikt die Sportservice over u verzamelt aan de hand van uw gebruik van deze website. Het Privacy Statement bevat ook informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt.

Wijzigingen

Sportservice behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.