HomeSportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’

Sportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’

Via deze link kun je het lokaal sportakkoord II lezen. Alle actieplannen die zijn opgenomen in dit akkoord dragen bij aan het bereiken van drie ambities:

 1. Sport- & beweegstimulering en bevorderen van een gezonde leefstijl
 2. Stimulerende en uitdagende omgeving die uitnodigt om te bewegen
 3. Toekomstbestendige verenigingen

 

Uitvoeringsbudget

Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de acties die zijn opgenomen in het sportakkoord. Hier lees je meer over de voorwaarden en hoe je dit budget aan kunt vragen.

Nieuwe plannen

Het sportakkoord ‘Heel Heemskerk beweegt’ is niet in beton gegoten. Dat betekent dat nieuwe ideeën die bijdragen aan het bereiken van de ambities aangedragen kunnen worden. Heb je een goed idee waarbij je, samen met één of meer partners, heel Heemskerk in beweging krijgt, neem dan contact op met Bart Neeft (088-2037340) om de mogelijkheden te bespreken.

Via deze link kun je de factsheet sport- en preventieakkoord Heemskerk 2021 lezen.

Sportakkoord plannen 2023

 1. Dee Heemskerkse golfclub heeft een bijdrage gevraagd voor de bedank dag van haar vrijwilligers (oktober 2023)
 2. De Bootcamper neemt de bestaande beweeggroep van Team Sportservice Kennemerland over om de deelnemers een warme overdracht te geven en te laten wennen aan betalen voor sporten, krijgen zij eenmalig 50% korting op een 10 rittenkaart van de Bootcamper (oktober 2023)
 3. Alle basisscholen uit de Gemeente Heemskerk hebben budget gekregen voor het aanschaffen van nieuwe sporttenues (november 2023)
 4. Kindcentrum de Bareel heeft budget aangevraagd voor de financiering van de beweegtoestellen op het peuterplein (2023/2024)
 5. Zwem- en Sportcentrum de Waterakkers organiseert samen met Bakker-United een sportinstuif zaalvoetbal en het schoolzaalvoetbaltoernooi voor basisschoolkinderen uit Heemskerk (2023/2024)
 6. Gymnastiekvereniging TOSS heeft een aanvraag gedaan voor het opknappen van de buitengevel van de sportzaal (oktober 2023)
 7. 8 sportverenigingen hebben budget aangevraagd voor de Zomerboost campagne van Team Sportservice (juni-september 2023)
 8. Stichting MET Heemskerk organiseerde Fun in the Sun, een actieve en culturele week voor jeugd van 4 t/m 14 jaar (en ouders/gezin/familie) en staat bomvol sport en spel, dans, muziek, creatieve en literaire workshops. Alle activiteiten zijn gratis (augustus 2023)
 9. Eventbear heeft budget aangevraagd voor de organisatie van het Healthy Village Festival in Heemskerk (augustus 2023)
 10. Om jeugd en volwassenen meer in beweging te krijgen gaan badmintonclub Heemskerk, basketbalvereniging Mapleleaves en handbalvereniging DSS tijdens de meivakantie gratis clinics aanbieden in De Waterakkers. (mei 2023) 
 11. Dankzij een bijdrage uit het Sportakkoord kan zwembad De Waterakkers een korting van 5 euro op de deelnemersbijdrage geven voor alle deelnemers aan de Heemskerse Zwem4daagse.  
 12. Stichting Paardrijden Gehandicapten in het Zadel gaat opleiden tot instructeur Paardrijden Gehandicapten (IPG). (april 2023) 
 13. Sportvereniging TOSS gaat vier assistenten de opleiding assistent 2 van de KNGU laten volgen, want zonder trainers geen les. (april 2023) 

  Onderstaande plannen zijn uitgevoerd in 2021 en 2022.

  1. Odin’59 krijgt ondersteuning van een procesbegeleider van NOC*NSF om een verbeterslag te kunnen maken tav de interne organisatie.(december 2022) 
  2. Sportvereniging TOSS kent na Corona een aanzienlijke ledenterugloop. Er worden diverse ledenwervingsacties voor diverse doelgroepen opgezet om nieuwe leden te werven (december 2022) 
  3. De Heemskerkse Reddingsbrigade gaat hun vrijwilligers scholingen aanbieden o.a. om lifeguard te worden. (december 2022) 
  4. Heliomare College onderwijs gaat in samenwerking met de buurtsportcoach aangepast sporten en lokale sportaanbieders sportkennismakingslessen aanbieden voor hun leerlingen. Dit zal zowel onder schooltijd, als buiten schooltijd plaatsvinden. (december 2022) 
  5. Voetbalvereniging Ado’20 gaat een vriendjes en vriendinnetjes project uitvoeren. Jeugdleden van de club mogen een aantal keer een vriendje of vriendinnetje meenemen. (december 2022) 
  6. Fitte Vlinders op Kindcentrum De Vlinder. Alle leerlingen worden uitgedaagd om dagelijks te bewegen in de speelzaal van de school. Er zijn materialen aangeschaft en leerkrachten krijgen tips en tricks om leuke oefeningen aan te bieden voor zowel de ontwikkeling van de grove als de fijne motoriek (december 2022) 
  7. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd voor alle ondertekenaars van het sport-en preventieakkoord. De avonden werden begeleid door Start2Create. Aan de hand van creatieve denken tools zijn er nieuwe plannen voor beiden akkoorden tot stand gekomen (november en december 2022) 
  8. Petanqueclub Bonne Chance organiseert een Open Dag op de club om mensen kennis te laten maken met de sport petanque en om nieuwe leden te werven. (oktober 2022) 
  9. Bootcamper biedt op het nieuw aangelegde sportveld aan de Suyckers Acker (bootcamp) lessen aan voor kinderen van groep 7 en 8 uit de wijk Waterakkers gekoppeld aan een les voor hun ouders. (oktober 2022). 
  10. Zomerboost: sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn om het seizoen af te sluiten (focus: ledenbehoud en -werving), activiteiten om het seizoen af te trappen (focus: ledenwerving) of activiteiten om in de zomer te kunnen blijven sporten/bewegen. (augustus 2022) 
  11. De entree van de sportaccommodatie van DSS Handbal en SV De Vrijheid wordt aantrekkelijker gemaakt door een muurschildering. Dit moet er voor zorgen dat de sportaccommodatie goed vindbaar is én dat iedereen zich welkom voelt. (maart 2022)
  12. Fysiotherapie Europa en Coaching by Britt starten met bootcamp voor senioren. (maart 2022)
  13. Alle bridgeclubs uit de gemeente Heemskerk werken samen voor meer aandacht voor de bridgesport in Heemskerk. Zij organiseren samen een openbridge-dag. Daarna starten zij een gezamenlijke cursus om inwoners kennis te laten maken met deze denksport. Vervolgens kunnen de deelnemers aansluiten bij één van de verenigingen. (maart 2022)
  14. SPG in het Zadel vergroot de deskundigheid van zijn vrijwilligers door instructiefilmpjes en themabijeenkomsten. (maart 2022)
  15. Net als in zomer 2021 worden sportaanbieders ondersteund bij het opstarten van activiteiten in de zomermaanden. Zij kunnen hiervoor een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Sportakkoord. (maart 2022)
  16. Een beweeggids voor senioren geeft een duidelijk overzicht van sport- en beweegactiviteiten in Heemskerk. De buurtsportcoach senioren verzamelt de benodigde informatie bij de aanbieders. Samen met partners brengt zij de gids en het beweegaanbod onder de aandacht bij inwoners. (december 2021)
  17. In het pilotproject ‘Van sport naar sport’ kunnen inwoners met een uitkering gratis samen sporten onder begeleiding. Tijdens deze 8 lessen komen verschillende sporten aan bod. De lessen worden in de sporthal en op het Cruyff Court gegeven. Deelnemers worden gestimuleerd om aan te sluiten bij het aanbod van lokale aanbieders. (december 2021)
  18. Om bewegen op de crossbaan aan de Mozartstraat te stimuleren worden er 10 clinics gegeven door een professional. Daarnaast schaft MET Heemskerk 4 BMX fietsen aan, zodat iedereen de mogelijkheid heeft op de crossbaan te bewegen. (oktober 2021)
  19. Veilig Verkeer Nederland, MET Heemskerk en Team Sportservice Kennemerland laten samen 8 tot 12 medewerkers/vrijwilligers opleiden tot fietsdocent. Deze fietsdocenten zullen onder andere fietslessen voor senioren verzorgen in het kader van de bewustwordingscampagne Doortrappen ‘Veilig fietsen tot je 100ste’. Daarnaast gaan de fietsdocenten basisschoolleerlingen en anderstaligen veilig laten fietsen. (oktober 2021)
  20. Basketbalvereniging Maple Leaves verzorgt 3 momenten met basketbaltrainingen voorafgaand aan het scholenbasketbaltoernooi. Kinderen van basisscholen in Heemskerk kunnen gratis kennismaken met basketbal en krijgen als team een training zodat de regels van het spel duidelijk zijn en het toernooi nóg leuker wordt. (oktober 2021)
  21. Jongeren gaan onder begeleiding van Van Akkeren Personal Training 8 keer trainen bij de Sportcontrainer. Door de jongeren kennis te laten maken met de Sportcontrainer en alle mogelijkheden kunnen zij hier in het vervolg zelfstandig gebruik van maken. (oktober 2021)
  22. Drie trainers van sportvereniging TOSS zullen de opleiding Gymnastiek Leider niveau 3 volgen. Dit vergroot het sportplezier van de leden van TOSS. (oktober 2021)
  23. Basisschool De Ark gaat speelpleinkaarten inzetten om leerlingen zo actief mogelijk te laten zijn tijdens de pauzes. Deze kaarten bieden ideeën voor sport- en spel, met verschillende differentiatie-niveau’s. Ook andere basisscholen kunnen een aanvraag doen voor het aanschaffen van deze kaarten om een actieve invulling van de pauzes te stimuleren. (juli 2021)
  24. Sportverenigingen met veel leden kunnen een jaar lang kosteloos gebruik maken van Taakie. Deze digitale assistent vrijwilligerszaken maakt het organiseren van vrijwilligerswerk bij de vereniging makkelijker en leuker. (juli 2021)
  25. Kinderwerkers van D’Evelaer verzorgen pauzesport op basisschool de Zilvermeeuw. Zij zouden graag willen dat de kinderen actiever zijn tijdens de pauzes. Om dit te kunnen doen is voldoende sport- en spelmateriaal nodig. Een medewerker van Team Sportservice geeft advies over de aanschaf van dit materiaal en hoe dit ingezet kan worden tijdens de pauzes. Na de aanschaf komt hij/zij een aantal keer langs tijdens de pauzes om dit in de praktijk toe te passen. Tevens wordt gekeken naar het aanbrengen van belijning etc om bewegen op het plein te stimuleren. (april 2021)
  26. Het beachveld van handbalvereniging DSS wordt multifunctioneel ingezet. In 2021 wordt het veld kosteloos beschikbaar gesteld aan andere verenigingen/partijen die hier gebruik van willen maken. Scholen in Heemskerk worden uitgenodigd een gymles te doen op het beachveld waarbij zij gebruik kunnen maken van materialen voor verschillende sporten. (april 2021)
  27. Door de inzet van plastic stoepranden wordt stoepranden en daarmee buitenspelen gepromoot in Heemskerk. De stoepranden zullen worden gebruikt tijdens de Nationale Buitenspeeldag (woensdag 9 juni), vakantie-activiteiten en buurtsportactiviteiten. Daarnaast gebruiken de vakleerkrachten van Team Sportservice ze tijdens de gymlessen en kunnen ze tijdens de pauze gebruikt worden. Ook andere scholen kunnen aangeven hier gebruik van te willen maken.
   Handbalvereniging DSS steunt dit plan. Zij zijn ook aanwezig bij de Nationale Buitenspeeldag. Als het kan organiseren Team Sportservice en DSS samen een voorronde van het NK stoepranden in 2022, waarbij deze stoepranden ook worden gebruikt. (april 2021)
  28. Sportorganisaties die activiteiten aanbieden tijdens de Zomerboost-campagne kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten die zij maken voor het opzetten en uitvoeren van hun activiteiten. Zomerboost ondersteunt sportaanbieders bij het opzetten van aanbod in de zomer van 2021. Naast webinars, worden communicatie-middelen en een promotie-campagne aangeboden vanuit Team Sportservice. De financiële tegemoetkoming wordt gefinancieerd vanuit het Heemskerkse sportakkoord. (april 2021)