HomeNieuwsOnderzoek voor verbetering aangepast sporten Noord-Holland

Onderzoek voor verbetering aangepast sporten Noord-Holland

Vanaf eind 2016 heeft Sportservice Noord-Holland onderzoek verricht onder zowel mensen met een beperking als sport- en beweegaanbieders in de provincie. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de verbeterpunten van het aangepast sporten. Diverse knelpunten kwamen naar voren op het gebied van informatievoorziening, aanbod, vrijwilligers en trainers, vervoer, financiën en accommodatie en meer persoonsgebonden factoren. Hiervoor werden diverse oplossingen en verbeterpunten aangegeven.

Alle doelgroepen
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Kennisfunctie Sport van Sportservice Noord-Holland samen met haar regiomedewerkers aangepast sporten. Verspreid over de provincie Noord-Holland werden in de periode november 2016 t/m februari 2017 vier focusgroepen gehouden met mensen met een beperking en enkele ouders en begeleiders. Op mensen met een auditieve beperking na, werden alle doelgroepen van het aangepast sporten vertegenwoordigd door de deelnemers: lichamelijk, visueel, chronisch, verstandelijk en autisme. Daarnaast werden drie focusgroepen en negen telefonische interviews gehouden met sport- en beweegaanbieders.

Knelpunten en oplossingen
Met de verkregen knelpunten en oplossingen kan het aangepast sporten in Noord-Holland gericht worden verbeterd. Het lijkt vooral van belang dat het aangepast sporten sterker inzet op de beeldvorming bij kinderen en jongeren over het leven en sporten met een beperking. Zo wordt de basis gelegd voor een samenleving waarin mensen met een beperking meedoen. Ook is het wenselijk om meer aanbod in de buurt te ontwikkelen, waarbij het kansrijk lijkt om te stimuleren dat kinderen zonder en met diverse beperkingen samen sporten. Hiervoor is scholing van trainers en begeleiders nodig. Tevens kan het aangepast sporten zich sterker richten op het wegnemen van individuele drempels, door bijvoorbeeld inzet van beweegmaatjes. Meer nog dan voorheen zal het aangepast sporten samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, zorgaanbieders en onderwijs moeten bevorderen en ondersteunen om te komen tot de nodige verbeteringen ten aanzien van de informatievoorziening, vrijwilligers en trainers, vervoer en financiën.

Klik hier voor de rapportage met het overzicht aan knelpunten en oplossingen/verbeterpunten.