HomeVerklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke stap die een vereniging moet nemen om een veilig sportklimaat te creëren, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor haar kaderleden. Een verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel.

Wanneer verenigingen een VOG vragen van iedereen die actief is binnen de vereniging, geeft dit meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de vereniging kunnen uitvoeren.

Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in een functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Vanuit Team Sportservice adviseren wij verenigingen om alle kaderleden die rechtstreeks met leden te maken hebben een VOG te laten aanvragen. Via de website van NOC*NSF is alle informatie rondom een VOG en het aanvragen daarvan beschikbaar.

Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar, opnieuw te laten aanvragen. Daarnaast raden wij aan om een referentie op te vragen van een club waar het kaderlid eerder actief was. Door dit als vast gegeven te benoemen in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt voorkomen dat een trainer het verplicht aanvragen van een VOG als een persoonlijk blijk van wantrouwen opvat.

Voorwaarden deelname Regeling Gratis VOG 
Bekijk de film ‘Regeling Gratis VOG’ 

Stappenplan voor uw preventiebeleid

De koepelorganisaties NOC*NSF heeft een stappenplan waarmee jeu kunt werken aan de veiligheid binnen jouw organisatie. Deze stappenplannen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de Regeling wil ook ander grensoverschrijdend gedrag voorkomen. 

Beleidsadviezen van NOC*NSF 

Preventief beleid sportorganisaties (NOC*NSF)

Met een aantal acties kun je jouw organisatie al een stuk veiliger maken. Op de website Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF vind je hierover veel informatie. Hier geven we je vast een inkijkje in wat je kunt doen. 

Wat sociale veiligheid in de sport inhoudt en welke rol VOG’s hierbij spelen, kun je zien in dit filmpje.   

Ondersteuning gewenst?

Als een bestuur werk wil maken van sociale veiligheid, waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is, kan gebruik worden gemaakt van het volgende aanbod: een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject. 

Inspiratiesessie sociale veiligheid

In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over de thematiek sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat is gebleken uit onderzoek? Er worden voorbeelden gegeven van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de vereniging sociaal veilig te maken. Waar is de vereniging verantwoordelijk voor? Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling. De inspiratiesessie is bedoeld voor bestuursleden en/of vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen. 

Een inspiratiesessie neemt gemiddeld 60 à 75 minuten aan tijd in beslag, is gratis en kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl
Meer info en inschrijving via sportopleidingen.nl 

Verenigingstraject sociale veiligheid

Als bestuur kun je een beroep doen op de expert poule (gratis) VOG-regeling. Uw verenigingsbestuur wordt dan door een expert bijgestaan bij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid, zodat jouw vereniging voor de gratis VOG regeling in aanmerking komt. Je kunt bijvoorbeeld na afloop van dit traject voor de vrijwilligers die binnen jouw vereniging met kwetsbare groepen werken gratis VOG’s klaarzetten. Het high-5 stappenplan vormt de leidraad binnen dit verenigingstraject. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten want daar wordt ook bij stilgestaan gedurende het traject. 

Het verenigingstraject Sociale Veiligheid  is bedoeld voor bestuursleden van sportverenigingen. 

Een verenigingstraject beslaat gemiddeld 15 uur aan begeleiding en kost niets. Tijdens een intakegesprek wordt in gezamenlijkheid de route en inzet van expert (gratis) VOG bepaald. Een verenigingstraject kan worden aangevraagd via vog@nocnsf.nl. Meer info en inschrijving kan via sportopleidingen.nl

Bekijk hier de regeling gratis VOG