HomePrivacyverklaring valpreventie

Privacyverklaring valpreventie

Deze privacyverklaring is bedoeld voor bezoekers aan en geïnteresseerden in het Leefstijlloket uitgevoerd door Team Sportservice ‘t Gooi. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als Team Sportservice ‘t Gooi omgaan met jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook leggen wij uit welke rechten je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij willen je zo goed mogelijk helpen en daarvoor hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Wij hebben onder meer jouw naam en contactgegevens nodig om met je te kunnen communiceren. Daarnaast hebben we informatie nodig over je hulpvraag om je door te kunnen verwijzen. Voor het verwerken van jouw persoonsgegevens vragen we om jouw toestemming tijdens het inloopspreekuur.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Bezoekers aan het Leefstijlloket
Team Sportservice verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als je deze zelf hebt doorgegeven aan ons.

Welke gegevens worden er verwerkt?

Als je je aanmeldt bij het Leefstijlloket, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Leeftijd en geslacht
 • Of je bij ons inloopspreekuur bent langs geweest of contact hebt gehad via telefoon of e-mail
 • Data van contactmomenten
 • Hoe je bij ons bent terechtgekomen en de reden van je komst naar het Leefstijlloket
 • Sportervaring en of je interesse hebt in sporten en bewegen
 • Het leefstijladvies dat wij je geven
 • Of je ons advies hebt opgevolgd

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Omdat je bij het Leefstijlloket bent geweest of dit van plan bent, hebben wij gegevens nodig om je te kunnen helpen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met jouw toestemming. Je kan je toestemming altijd weer intrekken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om jou te helpen en houden daarbij rekening met de geldende wettelijke verplichtingen. We bewaren de gegevens die we verzamelen bij je aanmelding tot 3 maanden na het einde van je traject of tot wanneer je ons vraagt om jouw gegevens te verwijderen.

Verstrekking van persoonsgegevens

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere personen of instanties zonder jouw toestemming, tenzij Team Sportservice ’t Gooi daar een plicht of bevoegdheid toe heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Wij verstrekken de persoonsgegevens alleen aan personen die voor ons werken en aan derden, voor zover noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Derden aan wie wij de persoonsgegevens in ieder geval verstrekken, zijn:

 • Buurtsportcoach Kompas;
 • De IT-dienstverlener.

Team Sportservice werkt in opdracht van de gemeente en deelt daarvoor de resultaten van projecten met de gemeente, waaronder gegevens van de bezoekers aan het Leefstijlloket. Wij delen als jij daar toestemming voor hebt gegeven gepseudonimiseerde gegevens met de gemeente. Gepseudonimiseerd betekent dat de gegevens niet direct herleidbaar zijn naar jou. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Als Team Sportservice voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maakt van andere personen of instanties (zogeheten: ‘verwerkers’) dan worden met deze andere personen of instanties schriftelijke afspraken gemaakt om een goede en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Recht op correctie: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld als je gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, jouw gegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op verwijdering: je hebt het recht om te vragen om verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: je kan je toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht op het overdragen van je gegevens: als het technisch mogelijk is heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan je verzoeken indienen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Beveiligingsmaatregelen

Team Sportservice ‘t Gooi hecht veel waarde aan een zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens en heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hierbij kan je denken aan het inregelen van autorisaties van medewerkers. Daarnaast hebben alle medewerkers van Team Sportservice ‘t Gooi die meewerken aan het Leefstijlloket een geheimhoudingsplicht.

Vragen of klachten

Als je vragen hebt over de bescherming van je persoonsgegevens of als je een klacht hebt over hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens door Team Sportservice ‘t Gooi, kan je deze indienen door een e-mail te sturen naar hetgooi@teamsportservice.nl.

Team Sportservice heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving. Je kan contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: privacy@teamsportservice.nl

Over Team Sportservice ‘t Gooi

Team Sportservice ‘t Gooi is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Leefstijlloket. Team Sportservice ’t Gooi valt onder Team Sportservice provincie Utrecht.

De contactgegevens van Team Sportservice ‘t Gooi zijn:
Team Sportservice ‘t Gooi
Witboom 1
4131 PL Vianen

Aanpassen Privacyverklaring

Team Sportservice ‘t Gooi behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van Team Sportservice ‘t Gooi worden gepubliceerd. Wij raden je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 05-04-2023.