HomeNieuwsEnthousiasme Schagen Impuls bewegen

Enthousiasme Schagen Impuls bewegen

Het gemeentebestuur van Schagen, met name wethouder Ben Blonk, vindt het belangrijk dat kinderen op de basisschool kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen. Zijn streven is een vakleerkracht op alle basisscholen en heeft Sportservice Schagen gevraagd dit idee verder uit te werken en te presenteren aan schoolbesturen en -directies van de basisscholen in gemeente Schagen.

Gemeente Schagen heeft een structureel budget beschikbaar gesteld van € 135.000 per jaar om te investeren in de kwaliteit van bewegen binnen de school. De wens om een vakleerkracht op alle 25 basisscholen aan te stellen kan alleen met een aanvullende financiële eigen bijdrage van de scholen. Tijdens de centrale bijeenkomst met scholen is de conclusie getrokken dat dit plan niet realistisch is en dat scholen meer behoefte hebben aan maatwerk.

Dit maatwerk gaat er komen! Eerder gaf wethouder Ben Blonk aan: “Ik pleit voor een impuls aan het bewegingsonderwijs en wil dit in gezamenlijkheid met het onderwijs realiseren. Bewegen is goed voor kinderen en je geeft hen een goede start voor een lang en gezond leven.” Sportservice Schagen heeft dit opgepakt en in nauwe samenspraak met schooldirecties en gemeente gegoten in een nieuw voorstel waar door betrokkenen met zeer veel enthousiasme op wordt gereageerd.

Nieuwe Impuls bewegen
Elke school heeft een vrij te besteden budget dat ingezet wordt voor bewegen binnen school. Populair bij scholen zijn extra beweegmomenten, in de vorm van pauzesport of naschoolse sport, aanvullend op de gewone gymles. Evengoed zijn er ook scholen die hun budget gaan inzetten om een bewegingsconsulent aan te trekken voor lessen bewegingsonderwijs aan kleuters en (een deel van) de overige klassen en daar zelfs extra budget aan toevoegen om nog meer mogelijk te maken.

Naast het maatwerk zijn ook centrale scholingen voor groepsleerkrachten en vakleerkrachten opgenomen met als doel het verhogen van de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs. Volgens wethouder Blonk wordt het pas echt een stimulans tot bewegen als het bewegingsonderwijs niet op zichzelf staat. Juist door per school een specialist aan te stellen op het gebied van bewegen, kunnen verbindingen worden gelegd en contacten worden onderhouden met onder andere Intern Begeleiders, JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de Jeugdgezondheidsarts.

Al met al is een mooi gezamenlijk plan tot stand gekomen waar echt een impuls gegeven wordt aan het bewegen binnen school. De gewijzigde invulling van de impuls werd ook door de Commissie Samenleving zeer positief ontvangen. “Duidelijk verhaal” was een veel gehoord statement.
De laatste punten worden door alle partijen op de “i” gezet om na de zomervakantie van start te kunnen. Wethouder Blonk is zeer te spreken over de professionaliteit van Sportservice Schagen en hoe eenieder zich heeft ingezet om in een relatief kort tijdsbestek tot zo’n mooi uitvoeringsplan te komen. “Dit past volledig binnen het beeld waar de gemeente naar streeft met deze impuls voor bewegen op school” aldus wethouder Blonk.