HomeStimuleringsbudget

Stimuleringsbudget

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage te krijgen voor de realisatie van actiepunten uit het sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Budget

Voor de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord zal de gemeente Krimpenerwaard in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een uitvoeringsbudget ontvangen van €30.000 per jaar. Dit geld is beschikbaar voor ondersteuning van de organisaties die zich hebben aangesloten bij het sportakkoord én actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit dat akkoord.

Wie kan aanvragen?

Organisaties die het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget dat voor de uitvoering van het sportakkoord beschikbaar is. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.

Omvang bijdrage

De organisaties kunnen een bijdrage uit het stimuleringsbudget aanvragen in de orde van minimaal €250 en maximaal €2.500.

Aanvraagtermijn en -procedure

Aanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier in te vullen. Vraag hieronder het stimuleringsbudget aan:

Voorwaarden

Aanvragen voor bijdragen uit het stimuleringsbudget dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • De aanvrager heeft zich aangesloten – of sluit zich aan – bij het Sportakkoord Krimpenerwaard en heeft het voortouw bij de realisatie van een of meer actiepunten.

 • De gevraagde bijdrage is bestemd voor de realisatie van een specifiek actiepunt en sluit aan bij een of meer ambities uit het sportakkoord.

 • Het actiepunt heeft betrekking op een nieuw initiatief, nieuwe vorm van samenwerking, of verbreding van een bestaande activiteit die aansluit bij een of meer van de ambities uit het sportakkoord.

 • De realisatie van dit actiepunt is niet (volledig) afhankelijk van de toekenning van de gevraagde bijdrage. Het actiepunt kan ook worden gerealiseerd wanneer de gevraagde bijdrage niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend.

 • De omvang van de gevraagde bijdrage (minimaal €250, maximaal €2.500) is redelijk in verhouding tot de voorgenomen bestemming van de middelen.

 • Indien meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van het actiepunt draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

 • In de aanvraag wordt kort maar duidelijk beschreven hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd.

 • De aanvrager draagt door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan de realisatie van het actiepunt. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering en via de aanvrager een deel van de stimuleringsbijdrage ontvangen.

 • De aanvraag wordt tijdig en compleet ingediend. Er is geen herstelmogelijkheid.

 • Er kan om aanvullende informatie worden gevraagd.

 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

 • Zodra positief is beslist op een aanvraag, en door de aanvrager de benodigde financieel-administratieve gegevens verstrekt zijn (o.a. IBAN en KvK), wordt het geld overgemaakt en krijgt de aanvrager de beschikking over de toegekende middelen.

 • De aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage door op aanvraag informatie (in woord en beeld) beschikbaar te stellen over de uitvoering van het actiepunt. Deze informatie kan ook worden benut voor verslaglegging (via nieuwsbrief en website) en voor monitoring.

 • De aanvrager stort het geld terug wanneer blijkt dat het actiepunt niet kan worden uitgevoerd.

Criteria

Wanneer de termijn voor indiening van aanvragen is verstreken, worden de aanvragen beoordeeld. Tenzij het om een aanvraag gaat die (ook) inspeelt op de acute nood die is ontstaan door de Corona-crisis en daarom met voorrang wordt behandeld, is het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ dus niet van toepassing.

Let op!
Aanvragen voor actiepunten die inspelen op de huidige noodsituatie worden met voorrang behandeld. Voor dergelijke aanvragen gelden overigens dezelfde voorwaarden en criteria voor toekenning. Het stimuleringsbudget is geen stroppenpot waar uit geput kan worden om reguliere activiteiten te bekostigen of tekorten aan te vullen.

Alle overige aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen, worden tegelijk beoordeeld. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget  worden gehanteerd zijn:

 • In welke mate dragen de actiepunten bij aan de ambities uit het sportakkoord?

 • In hoeverre kunnen structurele effecten worden verwacht?

 • In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?

 • Hoe groot is de eigen inzet of bijdrage van de aanvrager?

 • Hoeveel verschillende ambities en betrokken organisaties kunnen worden ondersteund?

Het is de bedoeling om het stimuleringsbudget te gebruiken om verschillende ambities en uiteenlopende organisaties te ondersteunen, maar het budget niet te versnipperen. De bijdragen moeten in alle gevallen relevant zijn. Aanvragen voor actiepunten waarbij verschillende organisaties samenwerken hebben een streepje voor. Zeker wanneer het gaat om gezamenlijke initiatieven of nieuwe vormen van samenwerking van sportaanbieders en maatschappelijke instellingen.

Beoordeling

Een stuurgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en gemeente beoordeelt de aanvragen en verdeelt het budget, dat vervolgens door de gemeente wordt uitgekeerd. De leden van de stuurgroep praten en beslissen niet mee over aanvragen waarbij zij direct of indirect een belang kunnen hebben.​