HomeNieuwsSportkader Nederland voor je vereniging?

Sportkader Nederland voor je vereniging?

Een belangrijke, maar ook vrij complexe, zaak van een sportvereniging is het inrichten en onderhouden van personeelszaken. Hiervoor kun je ook bij Sportservice terecht. Onze afdeling Stichting Sportkader Nederland is al ruim dertig jaar de dienstverlener op het gebied van salaris- en personeelsadministratie in de sport. Wij verzorgen een volledig pakket aan personeelsdiensten voor inmiddels meer dan 3.000 sportleiders bij sportorganisaties.

Behalve het verzorgen van salaris- en personeelsadministratie, bieden wij ook aanvullende diensten op fiscaal en juridisch gebied en kunnen wij je helpen bij alle vragen omtrent vrijwilligers. Door onze ruime ervaring in de sport zijn wij in staat maatwerk te leveren voor iedere organisatie. 

En wanneer de vereniging zich laat ondersteunen bij het werkgeverschap door Sportkader Nederland kun je gebruik maken van de Cao Sportverenigingen waarin een verruiming van de voor sportverenigingen belangrijke ketenbepaling is opgenomen.

Cao Sportverenigingen en de ketenbepalingIn de amateursport wordt veel gebruik gemaakt van arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Daarom zijn de regels van de ketenbepaling erg belangrijk voor sportverenigingen. Deze bepaling regelt namelijk dat elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een zeker moment overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7: 668a BW). Dit gebeurt al na 2 jaar. Hiermee valt in de (amateur)sport absoluut niet te leven, noch door de werkgevers, noch door werknemers en dan hebben we het vooral over trainers. Maar wist je dat bij de cao Sportverenigingen kan worden afgeweken van deze ketenbepaling? Dit betekent dat je niet na twee jaar geforceerd afscheid van een trainer hoeft te nemen, omdat je (mogelijk) opziet tegen het in dienst hebben van personeel voor onbepaalde tijd.

Wat waren de regels van de ketenbepaling ook al weer?

• Een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt automatisch voor onbepaalde tijd of;

• als de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 24 maanden overschrijden geldt met ingang van die laatste dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

• arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gezien als opeenvolgend als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.

Afwijken van de ketenbepalingHet is mogelijk om op grond van art.7:668a lid 5 BW in de collectieve arbeidsovereenkomst af te wijken van de ketenbepaling. Ook in de sportsector. De oplossing voor de ketenbepaling voor de amateursport is te vinden in de cao Sportverenigingen. Met de cao Sportverenigingen is het namelijk toegestaan om maximaal 6 arbeidsovereenkomsten binnen 48 maanden af te sluiten. De trainer/coach komt pas vast in dienst wanneer hij langer dan 4 jaar bij een sportvereniging werkt of voor het verstrijken van die termijn een 7e arbeidsovereenkomst tekent. Vanaf 1 januari 2016 geldt net als in de (nieuwe) wetgeving dat een minimale onderbreking van 6 maanden nodig is om de keten te doorbreken.

Verruiming in de toekomstAfgelopen zomer heeft op verzoek van de Tweede Kamer de heer Lodewijk de Waal een onderzoek ingesteld naar de ongewenste effecten van de ketenbepaling voor de seizoensgebonden sector. Eerder was al vastgesteld dat de sport hier ook onder valt. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat Sociale Partners de mogelijkheid krijgen om in de door hen te sluiten cao een verruiming van de ketenbepaling kunnen handhaven dan wel opnemen. Indien aan de eisen voldaan wordt heeft men zelfs de mogelijkheid de eerder vereiste tussenliggende periode van zes maanden voor onderbreking, terug te brengen naar de ooit gehanteerde periode van drie maanden. Netwerk in de Sport en FNV Sport & Bewegen streven er naar deze verruiming op te nemen in de cao Sportverenigingen die per 1 januari 2017 van kracht moet worden.

Netwerk in de sport
De cao Sportverenigingen is van toepassing wanneer sportverenigingen en trainers zich laten ondersteunen bij het werkgeverschap door één van de 5 servicebureaus die samenwerken in het project ‘Netwerk in de Sport’. Deze cao regelt de rechtspositie van het sporttechnisch kader dat werkt bij sportverenigingen en kent reeds vanaf 2010 een verruiming van de wettelijke ketenbepaling. In Netwerk in de Sport werken Sportkader Nederland, Sportservice Noord-Brabant, Sportwerkgever Fryslan, STK Drenthe en het Arbeidsloket Groningen samen.

Meer informatie
Wil je meer informatie over Sportkader Nederland? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 023 205 5040. Wil je meer weten over de cao Sportverenigingen? Neem dan contact op met Peter van der Aart of Caroline Beekes of via 023 205 50 00. Zij vormen de juridische helpdesk van Sportkader Nederland.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.